Αργυρό 

 Αργυρώ 

 

 

 γελάι 

 

 γελάει 

 
   

 

 πονηρή 

 

 πονιρή 

 

 

 νιώθει 

 

 νιόθει 

 
   

 

 χαιρετάει 

 

 χεραιτάει 

 

 θυμωμένη