δύσκολες       
    τρομακτικές     
    αβάσταχτες