...... μαθητής σηκώθηκε να πει το μάθημα.
   Παιδιά φέρτε ....... άλλη μπάλα.
 

 Το ταχυδρομείο έφερε ........ δέμα

   Η τσάντα αυτή είναι ....... ξαδέλφης μου.
   Η ιδέα αυτή είναι ......... φίλου μου.
     
   ενός 

 

  μιαν 

 ένας 

 ένα 

 μιας 

 έναν 

 μια