Προσωπικές αντωνυμίες
Αδύνατοι τύποι

Το φαγητό αρέσει σε εσένα.

  ΑριστούχοςΕίναι αδύνατος τύπος το υπογραμμισμένο τμήμα;

    Ναί         Όχι