Προσωπικές αντωνυμίες
Αδύνατοι τύποι

Θα περάσω να πάρω εσένα.

  ΑριστούχοςΕίναι αδύνατος τύπος το υπογραμμισμένο τμήμα;

    Ναί         Όχι