Προσωπικές αντωνυμίες
Αδύνατοι τύποι

Να το πείς αυτής.

  ΑριστούχοςΕίναι αδύνατος τύπος το υπογραμμισμένο τμήμα;

    Ναί         Όχι