Εκφώνηση αριθμών
 

εκατόν δεκατρία

   
  εκατόν τριάντα ένα
   
  τετρακόσια πέντε
   
  τετρακόσια πενήντα
   
  εννιακόσια εβδομήντα ένα
   
  εννιακόσια δεκαεπτά

   971   

 
   

   405   

 
   

   113   

 
   

   917   

 
   

   450   

 
   

   131