Εκφώνηση αριθμών
 

εξακόσια

   
  πεντακόσια
   
  επτακόσια
   
  τετρακόσια
   
  οχτακόσια
   
  χίλια

   800   

 
   

   700   

 
   

   600   

 
   

   1000   

 
   

   400   

 
   

   500