Εκφώνηση αριθμών
 

πενήντα

   
  εξήντα
   
  εβδομήντα
   
  ογδόντα
   
  ενενήντα
   
  εκατό

   80   

 
   

   90   

 
   

   60   

 
   

   50   

 
   

   100   

 
   

   70