Εκφώνηση αριθμών
 

πενήντα έξι

   
  εξήντα πέντε
   
  εβδομήντα έξι
   
  εξήντα επτά
   
  πενήντα ένα
   
  εξήντα τρία

   76   

 
   

   56   

 
   

   51   

 
   

   65   

 
   

   67   

 
   

   63