1

  Ποιός αριθμός είναι;  
     
     
 

   εξήντα   πέντε 

 

 
     
 
 
       

11

 

56

 

65