Καταλαβαίνω τις δεκάδες

 

 

   
Πάτησε σε δύο κάρτες για να φτιάξεις τις  Δ εκάδες και τις  Μ ονάδες που βλέπεις.
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 15

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία