1

     
  Πάτησε στη σωστή ονομασία.  
     


 

 30 

 
 
 

τρία

 

τριάντα

 

τριακόσια