6

     
  Πάτησε στην ποσότητα που δείχνει ο αριθμός.  
     
     
 

27