2

     
  Πόσες μονάδες είναι;  
     

 

 

  
 
 

 2+3 

 

 10+3 

 

 10+10+3