Καταλαβαίνω τις δεκάδες

 

 

   
Φτιάξε τις  Δ εκάδες και τις  Μ ονάδες που βλέπεις.
Θυμήσου να βάλεις πρώτα τις Δεκάδες

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 15

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία