6

     
  Από ποια συλλαβή αρχίζει η εικόνα;  
     
     
 

 
     
 
 
 

 θε 

 

 σε 

 

 δε