5

     
  Ποια εικόνα αρχίζει από τη συλλαβή;  
     
     
 

ρο