4

     
  Από ποια συλλαβή αρχίζει η εικόνα;  
     
     
 

 
     
 
 
 

 τα 

 

 πα 

 

 κα