5

     
  Από ποιο γράμμα αρχίζει η εικόνα;  
     
     
 

 
     
 
 
 

 α 

 

 ε 

 

 ο